เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสรรพยาวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสรรพยาวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ภาษาไทย
ด้วยโรงเรียนสรรพยาวิทยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท/เดือน

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๒ วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสมัครออนไลน์หรือยื่นสมัคร ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสรรพยาวิทยา

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้แล้ว หรือ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ตรงตามวิชาเอกที่สมัคร พร้อมฉบับจริง
๓.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมฉบับจริง
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๓.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ การยื่นใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครออนไลน์กรอกข้อมูลการสมัครตามในลิงก็ให้ครบถ้วน สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ และผู้สมัครต้องมายื่นเอกสารประกอบพร้อมหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อยต่อ หน้าเจ้าหน้าที่ รับสมัคร ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม อาคาร ๕o ปี โรงเรียนสรรพยาวิทยา ถ้าไม่มาตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
๔.๒ การยื่นใบสมัครด้วยตนเองผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาราชการที่กำหนด และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา และทางเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสรรพยาวิทยา

ที่มาของข้อมูล : Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสรรพยาวิทยา

รายละเอียดประกาศ :

ลิงก์ใบสมัครออนไลน์ : https://shorturl.asia/u7nxl