เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา วิชาภาษาไทย วิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสองแคววิทยาคม เชียงใหม่
รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา
วิชาภาษาไทย วิชาคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 9,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่ตั้งโรงโรยน : โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ. เชียงใหม่
94 หมู่ 14 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 095-6856807

ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ด้วยโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบ
คัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชา ภาษาไทย
และคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ㆍ. ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
๑.๑ ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
๒.๑ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
๑. สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ความถนัดในการใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
ต. สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ดูแลนักเรียนหอพัก
๕. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
๑. สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ความนัดในการใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
๓. ปฏิบัติงานด้านกราฟิก/ตัดต่อวิดีโอ/สร้างเว็บไซต์

 1. สามารถดูแลระบบเครือข่าย Network
  ๕. สามารถเขียนโปรแกรมหรือหุ่นยนต์เบื้องต้นได้
  ๖. สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๗. ดูแลนักเรียนหอพัก
  งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๓.๑ มีสัญชาติไทย
  ๓.๒ เพศหญิง หรือ เพศชาย มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  ๓.ต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาเอกที่ระบุ มีใบประกอบวิชาชีพหรือ
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และสามารถสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้
  ๓.๔ มีบุคลิกภาพและความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
  ๓.๕ มีจิตอาสา และคุณสมบัติพิเศษอื่นที่น่าสนใจ หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการ
  พิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบ ::