เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (เพิ่มเติม)

สังกัด : โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร : สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๕๔ แห่งพรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และยังไม่หมดอายุ๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา