เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสันป่าสักวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกทั่วไป (ได้ทุกสาขาวิชาเอก) จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ

สังกัด : โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกทั่วไป (ได้ทุกสาขาวิชาเอก)

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ตั้งแต่
วันที่ 20 – 25 กันยายน 2566 ณ ห้องธุรการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา หรือทาง e-mail :
[email protected]

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบทฤษฎี, สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์พร้อมยื่น
เอกสาร แฟ้มสะสมผลงาน หรือประสบการณ์ เพื่อประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่
ความรู้ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา เจตคติ บุคลิกภาพ ฯลฯ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสันป่าสักวิทยา