เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสามพรานวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ รวม 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสามพรานวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม.นครปฐม

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย ปฏิบัติหน้าที่การสอน วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปฏิบัติหน้าที่การสอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสามพรานวิทยา ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓0 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
๓) เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสามพรานวิทยา