เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสายธรรมจันทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

สังกัด : โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา สามารถสแกน Q/ Code เพื่อเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน – วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (รวมระยะเวลา ๗ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น ๒ ภาค ดังนี้
– ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถวิชาทั่วไปและวิชาเอก
– ภาค ข สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดการสอบแต่ละภาค (วัน เวลาและสถานที่ในการสอบ วิชาที่สอบและเกณฑ์การสอบผ่านแต่ละภาค)

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี