เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสารวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

สังกัด : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสารวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปีดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวิชาเอกสังคมศึกษา
๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔’๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook งานบุคลากรสารวิทยา