เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างตําแหน่งครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์จํานวน ๑ อัตรา และครูอัตราจ้าง ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ในวันเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
๑) คอมพิวเตอร์
๒) วิชาเอกอื่นๆตามที่ ก.ค.ศ. ประกาศคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์
๓) สามารถใช้โปรแกรม Maya 3D, HTML 5, Sony Vegss Proหรือ Python ได้
๔) สามารถติดตั้ง ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์