เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาฝรั่งศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเงินสมทบประกันสังคม ๕% ของอัตราค่าจ้าง

๑.๒ ตำแหน่งพนักงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมเงินสมทบประกันสังคม ๕% ของอัตราค่าจ้าง

๒. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไว้คราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๖ สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การยื่นใบสมัครและเงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารอันเป็นเท็จ โรงเรียนสุรวิทยาคารจะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้

ประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์