เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนสูงเนิน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนสูงเนิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน

ด้วยโรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ปฏิบัติงานในโรงเรียนสูงเนิน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ดังนี้
พนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. ระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกและสรรหา เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และนำมายื่นสมัครด้วยตนเองในวัน สมัครพร้อมเอกสารแถะหลักฐาน ดังนี้
๔.๑ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครพร้อมสำเนา ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจในวันสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา ให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่าได้สำเร็จศึกษาตามหลักฐานสูตรแล้ว แต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย
๔.๒ ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขาหรือวิซาเอกที่จะสมัคร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาต่ำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำบวนอย่างละ ด ฉบับ พร้คมรับรองสำเบาถูกต้อง
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.จ. กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน ๓ ฉบับ
๔.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องจำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เท่น หลักฐานการสมรส, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

๕. การประกาศรายชื่อและสถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกและสรรหา ในจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๖.วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกและสรรหา
ดำเนินการสอบคัดเลือกและสรรหา ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกาศ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา