เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” รับสมัครครูอัตราจ้าง รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนหนองแค
“สรกิจพิทยา”
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 มีนาคม 2567

ประกาศโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วย โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียด
ดั่งต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติสายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑.๓ กลุ่มวิชาเอก และตำแหน่งที่ต้องการ
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๔ ผลตอบแทนที่ได้รับ
ค่าจ้างต่อเดือน (ครูอัตราจ้าง) ๑๒,๐๐๐ บาท
๑.๕ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะด้านสำหรับผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งไร้ความสามารถ
หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เคยต้องโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

รายละเอียดรับสมัครครูอัตราจ้างเพิ่มเติม 🌟 ประกาศรับสมัคร

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ รถมือสอง รถบ้านเจ้าของขายเอง จากผู้ขายทั่วประเทศได้