เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 9,000 บาท

โรงเรียนหันคาพิทยาคม
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 9,000 บาท
25 มีนาคม 2567 – 5 เมษายน 2567
เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศโรงเรียนหันคาพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
จำนวน 1 อัตรา โรงเรียน
จึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำ
โรงเรียน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
(เก้าพันบาทถ้วน)

 • สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ㆍ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕ ๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
  สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือ
  หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcipt)สำเร็จการศึกษา
  ๒.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคคล โรงเรียน
  หันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗
  เว้นวันหยุดราชการ
  ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
  ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
  การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์
  ๕. การยื่นใบสมัคร
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
  ถูกต้องและครบถ้วน
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของที่ทำการ
  ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
  ๕..๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร

รายละเอียด :: รายละเอียดการรับสมัคร