เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๕๔๐ บาท

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.hspss.ac.th และ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ หรือทางเว็บไชต์ของโรงเรียน www.hspss.ac.th และ www.facebook.com/huaysaiprachasan

๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จะดำเนินการสอบคัดเลือก (ทั้งนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ) ในวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ตามกำหนดการสอบ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์