เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง
– เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
เมื่อผ่านการทดลองงาน ๓ เดือน จะปรับเป็น ๑๒,๐๐๐ บาท

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ของทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ อาคารวิทยบริการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย