เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุกูลนารี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท

โรงเรียนอนุกูลนารี รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เงินเดือน 12,000 บาท โดยการจ้างเหมารายเดือน จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 6. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 7. กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา

  โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 9 เม.ย. 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)
  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร4 ชั้น 1 โรงเรียนอนุกูลนารี

  ที่อยู่: 159 ถนน ภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ประกาศโรงเรียนอนุกูลนารี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนอนุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาพสินธุ์ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/) ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ที่ ศ5 ๑๔๒๙๙/๓๗๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
อนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน อัตราจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
โดยการจ้างเหมารายเดือน จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้


๑. กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๓. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๕. กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
๖. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
๗. กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓o แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
๔. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช
. ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙