เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกบุคคล ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา และ ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
1.1 ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2 ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างรายเดือน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (หักประกันสังคมร้อยละ 5)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร ตําบลสระแก้ว อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
2.2.1 ตําแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์
(2) ต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
(3) ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสํานักงานพื้นฐาน
(4) ต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์
(5) ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop ได้เป็นอย่างดี
(6) ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อ ภาพและวีดีโอได้
(7) สามารถตรวจสอบ ดูแล แก้ไขคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

2.2.2 ตําแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
(1) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับภาษาอังกฤษ
(2) ต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร