เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลชสบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลชลบุรี bttp://www.anubanchon.acth หัวข้อประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2566 (วันสุดท้ายของการรับสมัครสามารถสมัครได้ถึง เวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิซาเอกปฐมวัยกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคสากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P License)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลชลบุรี