เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ด้วย โรงเรียนอนุบาลตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลตรัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก สรรหา รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,500 บาทต่อเดือน

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น 1 อาคารเรียน 5 ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3.1 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกสรรหา วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง ผ่านทางเว็บไซต์ www.anubantrang.ac.th

ที่มาของข้อมูล : Facebook Anubantrang School

รายละเอียดประกาศ