เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2 มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ด้วยเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัครและสถานที่รับสมัคร ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” เวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้วยโรค พ.ศ.2559 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

ที่มาข้อมูลจาก : Facebook โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

รายละเอียดเพิ่มเติม