เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา
(อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

ด้วยโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา
๑.๑.๑ สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ สาขาวิชคณิตศาสตร์จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ สาขาวิชาศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา

๒. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒.๑ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐาน
การสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
๒.๒ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนแนบไฟล์เอกสาร


๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่
www.anubanbanbung.ac.th

๔. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

๕. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับฉลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๕.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ www.anubanbanbung.ac.th รายชื่อผู้สอบ
คัดเลือกจะไม่มีการขึ้นบัญชี หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่า
๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook Anubanbanbung School Premium Class