เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกต าแหน่ง ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

๑. รายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ขอบข่ายที่ให้ปฏิบัติ
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์ และงานกราฟิก
๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
๑.๒ ค่าตอบแทน เดือนละ ๘,๙๔๐ บาท
๑.๓ การทำนิติกรรมถือเป็นเอกสิทธิ์ของโรงเรียนเป็นที่สิ้นสุด

๒. การรับสมัคร
๒.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มงานบริหารบุคคล อาคารบุณฑริกา ชั้น ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒) หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาสูงสุด พร้อมสำเนา จ านวน ๑ ฉบับ
๓) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน
๖) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
๗) ใบประกอบวิชาชีพครู

๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครรับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆหรือวุฒิการศึกษาของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมิได้ สัญญาจ้างจัดทำเป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย ๓๐ วัน

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก