เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลยโสธร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๗ อัตรา แบ่งเป็น วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๒ อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา ๑ อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ๒ อัตรา และครูต่างชาติ(ชาวฟิลิปปินส์ ) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลยโสธร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๗ อัตรา แบ่งเป็น กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา และครูต่างชาติ(ชาวฟิลิปปินส์ ) จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้าง ชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
– ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐ บาท/เดือน
– ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐ บาท/เดือน
– ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐ บาท/เดือน
– ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๙,๑๔๐ บาท/เดือน
– ครูผู้สอนชาวต่างชาติ(ฟิลิปปินส์) จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีไม่มีประสบการณ์การสอน
อัตราค่าจ้าง ๑๙,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๑-๓ ปี
อัตราค่าจ้าง ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีมีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย ๔-๖ ปี
อัตราค่าจ้าง ๒๒,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีมีประสบการณ์การสอน ๗ ปี ขึ้นไป

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคได้ที่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

๓. หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๖ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ แผ่น (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป)
๒. สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน หลักฐานตามข้อ (๒ – ๕) ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสาร ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน คำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๗ .หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม (ถ้ามี) เอกสารทุกรายการ ให้นำต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสำเนาเอกสารทุกฉบับ

๔. การยื่นใบสมัคร
๑. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน ในระหว่างวันที่ ๔ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในใบสมัคร
๓. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียน อนุบาลยโสธร