เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ใช้หลักฐานที่คุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนด และระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง)

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี หรือยื่นใบสมัคร
ทางอีเมล [email protected]

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัคร
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
หรือใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
ถ่ายครั้ง เดียวกัน (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี หรือยื่นใบสมัครทางอีเมล utpeanuban-utapao.ac.th

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์ http://wuw.anuban-utapao.ac.th
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา