เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกและระยะเวลาจ้าง
– ครูผู้สอนสอนวิซาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัคร
๓.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว หรือใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
๓.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์ http://www.anuban-utapao.ac.th โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

๖. การคัดเลือก วัน เวลา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น วิธีการ -สอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ คะแนนรวม หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

รายละเอียดเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ