เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกพลศึกษา รวม 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

ตำแหน่งที่รับสมัคร : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ IEP สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตำแหน่ง ครูสอนว่ายน้ำ วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : เงินเดือน ๑๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาล
ศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่
เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๖.ㆍ๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร : คุณสมบัติเฉพาะ
๑) ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคอมพิวเตอร์
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย
๒) ครูพี่เลี้ยงประจำห้องเรียนพิเศษ EP สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือวิชาเอกในกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานร่วมกับชาวต่าง
ชาติได้
๓) ครูอัตราจ้าง สอนว่ายน้ำ สาขาวิซาเอกพลศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา มีหน่วยกิตวิชาว่ายน้ำไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยกิต และมีความรู้ความสามารถทางการว่ายน้ำเป็นอย่างดี
เพศชาย
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ตำแหน่งรับสมัครที่จบการศึกษา)

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล