เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๒ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ ตำแหน่ง และตำแหน่งครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวม ๓ ตำแหน่ง จึงประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้


๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ ตำแหน่ง

  • ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๒ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
  • ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ๑ ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒) ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน
อนุมัติแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๒) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตาม ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(สำหรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๖) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๗) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (เท่านั้น) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๔.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ฯๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๔.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน (อย่างน้อย ๒ หมายเลข)
๔.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่ กลุ่มบริหาร
งานบุคคลโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook บริหารงานบุคคล อนุบาลศรีสะเกษ