เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จึงประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง
– ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ ตำแหน่ง
– อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๒. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๒) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๕) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๖) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๗) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๘) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (เท่านั้น) ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๓.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน (อย่างน้อย ๒ หมายเลข)
๓.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ – วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ที่มาของข้อมูล : Facebook บริหารบุคคล อนุบาลศรีสะเกษ

รายละเอียดประกาศ :