เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา และ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
๑.๑ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑.๑ สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
๑.๑.๒ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๑.๒ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๑ สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
๑.๒.๒ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อัตราเงินเดือน : ครูสอนภาษาอังกฤษ ค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ ชั้นㆍโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖b ภาคเข้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ
(๑) มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กและเอาใจใส่เด็ก
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิซาเอก ภาษาอังกฤษ
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
(๔) สามารถปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษและสอนร่วมกับครูต่างชาติ (Co-Teacher) ได้
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒.๒ ตำแหน่ง ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
(๑) มีความรู้ความสามารถในการดูแลเด็กและเอาใจใส่เด็ก
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา สาขาวิซาเอกสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : โรงเรียนอนุบาลสกลนคร