เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Program : EP จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑ ครูอัตราจ้าง สาขาวิซาเอกภาษาอังกฤษ โครงการ English Program : EP อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น ๑ อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. เอกสารและหลักฐานที่ประกอบการยื่นใบสมัครคัดเลือก
– สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
– รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
– ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารฉบับสำเนาทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๔. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย เหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์