เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (คุณสมบัติวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน (เก้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องอำนวยการ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ (ในวันและเวลาราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา 0๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

รายละเอียดตามประกาศ :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook รร.อนุบาล อบต.เตาปูน