เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ๒ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ มีความประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา ด้วยเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบ

คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ครูอัตราจ้างสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป (๕ วิชาเอก) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
๑.๑.๑ วิชาเอกภาษาไทย
๑.๑.๒ วิชาเอกประถมศึกษา
๑.๑.๓ วิชาเอกคณิตศาสตร์
๑.๑.๔ วิชาเอกวิทยาศาสตร์
๑.๑.๕ วิชาเอกสังคมศึกษา

๑.๒ ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. การรับสมัคร
๒.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓o สิงหาคม ๒๕๖๖ สามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
๑) ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ใต้ถุนอาคารศรีประดู่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒) เว็บเพจโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

๒.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๑) ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๒) เว็บเพจโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย