เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา
๑.๑ ครูผู้สอนภาษาไทย เอกวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า ในสาขาภาษาไทย
– เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
– มีความรับผิดชอบและเสียสละ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ
-ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระ ฯ และของโรงเรียนทุกกิจกรรมพร้อมทั้งสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ด้วยความเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
– มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความสัมมาคารวะตามแบบวิถีไทยที่ดีงาม
– อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน และหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%
๒.๒ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์เทียบเท่าใน กกศ.กำหนด
– เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
– มีความรับผิดชอบและเสียสละ สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ
– ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสาระฯ และของโรงเรียนทุกกิจกรรมพร้อมทั้งสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ด้วยความเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
– มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความสัมมาคารวะตามแบบวิถีไทยที่ดีงาม
– อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท / เดือน และหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%

๓. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการ ชั้น ๒
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ㆍ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่- anubanhonglee