เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการ จํานวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. ตำแหน่งธุรการ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท

2.วัน เวลา สถานที่สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกํากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 24 ส.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ไฟล์แนบ