เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตําแหน่ง ครูผู้สอน ในกลุ่มสาขาวิชา คณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอน ดังนี้

๑. ชื่อตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑. ตําแหน่ง ครูผู้สอน ในกลุ่มสาขาวิชา คณิตศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
– ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
  • ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๖ ใบรับรองแพทย์
๔.๗ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง ( ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล : ร.ร. อนุบาลเถิน ท่านางอุปถัมภ์