เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางเมือง

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ จำนวน ๔ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐. บาท (ระยะเวลาจ้าง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑. มีคุณวุฒิปริญญา สาขาวิซาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง