เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษและไม่ระบุวิชาเอก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยประจำห้องเรียน
วิชาเอกภาษาอังกฤษและไม่ระบุวิชาเอก

ด้วย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำห้องเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษและไม่ระบุวิชาเอก จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ครูผู้ช่วยประจำห้องเรียน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ อัตรา
ครูผู้ช่วยประจำห้องเรียน ไม่ระบุวิชาเอก (อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑ อัตรา

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. การยื่นใบสมัคร
๓.๑ ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองตามวัน เวลา ที่กำหนดและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๒ สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และหรือ/ Web site/Facebook ของโรงเรียน

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี