เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน

สังกัด : โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง จำนวน 12,000 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
๑. รับสมัครในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๒. สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ ๒

ประกาศเพิ่มเติม