เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 5 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบคัดเลือก
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัด
  สุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ห้องธุรการ) ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 (ในวันและเวลา
  ราชการ)
 3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
  ภายในวันที่ 9 กันยายน 2566 ทาง facebook โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร และ website
  (www.wsbcpn.ac.th)
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
  4.1 สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป|
 5. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
  ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาล
  เมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร