เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐บาท/เดือน (ห้าพันบาทถ้วน)
๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ ชั้น ๑ อาคารเรียนอนุบาล

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.๖ ขึ้นไป พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ จำนวน ๓ รูป ๔.๕. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ลงชื่อในใบสมัครพร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทุกฉบับ
๔.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
๔.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัร พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบแล้วภายหลังพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถจะไม่พิจารณาจ้าง และผู้เข้ารับการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ