เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน (วิชาฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว โครงการห้องเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอน (วิชาฟิสิกส์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สังกัด : โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : วิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน : วุฒิ ป.ตรี ๑๕,๐๕๐ บาท สิทธิประโยชน์ อาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครทางด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.udonpit.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี หรือ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารผ่านทาง email : [email protected] โทรศัพท์ ๐๙๖-๙๖๕๖๖ศ๖

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล