เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

สังกัด : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้าง ๑๒,๐๐๐.- บาท ต่อ เดือน

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประกาศรับสมัครทางเว็บไชต์ www.un.ac.th และทางเพจ Facebook โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
(๑) จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
(๓) มีความประพฤติดี อดทน สละเวลาเพื่องานส่วนรวม ใฝ่ศึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี