เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีสากล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียด ดังนี้

๑ตำแหน่ง กลุ่มงานที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีสากล ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒.๖ ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๗ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปทางการศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดุริยางค์ สากล ศิลปกรรม (ดนตรีสากล) ดนตรีศึกษา (สากล) ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร กำหนดรับสมัครสอบแข่งขันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม – วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 6 โรงเรียนเก้าเสี้ยววิทยา ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สมัครสอบต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง)

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ และทางเว็บไซต์โรงเรีย เก้าเลี้ยววิทยา http://www.kaoliao.ac.th/

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา