เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเจริญดีวิทยา รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเจริญดีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ด้วยโรงเรียนเจริญดีวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
๑.๑ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่มีประกันสังคม)

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ประกาศรับสมัคตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๒.๒ ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายห้องสำนักงานโรงเรียนเจริญดีวิทยาตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๒ สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนซื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ใบรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเสือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเจริญดีวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook เจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี