เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาเอกการศึกษาพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือก และขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาเอกการศึกษาพิเศษ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาไว้ชัดเจน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 30 วัน
8. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
(เอกสารตามข้อ 2,3,4,6 ,7,8 ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เว็ปไซต์ของโรงเรียน http://www.choaphor5.ac.th และเฟสบุ๊คชื่อ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ สพป.เชียงราย เขต 3

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์๕ สพป.เชียงราย เขต ๓