เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาพลศึกษา (โค้ชฟุตบอล) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุตมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ สาขาพลศึกษา (โค้ชฟุตบอล) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามโทรได้ที่ – อ.วิภารัตน์ หินเธาว์ : ๐๘๑ ๙๖๓๔๔๕๕ อ.วิษณุสรรค์ คำใสวิเศษเทพ : o๘๐ ๕๐๔๔๓๓๖

รายละเอียดประกาศ

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น