เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง

จังหวัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 560 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร : ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
1.4 สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.5 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.6 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : อัตราค่าจ้างรายเดือน สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี รับเงินค่าจ้าง เดือนละ 15,800 บาท และ
คุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565 ถึงวันที่
15 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

กำรคัดเลือกและวัน เวลาสถานที่ : จะดำเนินการวิธีสอบวัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก สัมภาษณ์ การทดลองสอน โดยอาศัย
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ผลการเรียน มนุษยสัมพันธ์ทัศนคติ ประสบการณ์การทำงาน หรือให้ทดลอง
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันในวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี