เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา รับสมัครผู้ช่วยครู รวมจำนวน 5 อัตรา

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

สังกัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งที่รับสมัคร :
สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
1.1 คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
1.4 ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
1.5 แนะแนว จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร :
ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กันยายน 2566 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
๑ เปิดเว็บไซต์ www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้
๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกใบสมัครสอบการคัดเลือกพนักงานจ้าง
๓ พิมพ์ใบสมัครขนาดกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
๔ ผู้สมัครสอบนำใบสมัครสอบ และหลักฐานการสมัครทั้งหมด มาแสดงตนในวันสรรหาและเลือกสรรตามวันเวลาที่ประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 044-305167 ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๑ มีความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน
๒ มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ฯลฯ
๓ มีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
การประสานงาน และการใช้คอมพิวเตอร์
๔ มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น การทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม เข้าใจองค์กรและระบบงาน มีจิตบริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดประกาศ : ไฟล์แนบ

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook เตรียมน้อมฯ โคราช