เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์,สังคม,ภาษาจีน รวม 3 อัตรา

ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อกัดเลือกเป็นครูผู้สอนชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์,สังคม,ภาษาจีน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ หรือ เฟสบุ๊ค เพจ ประชาสัมพันธ์ เทพศิรินทร์ เชียงใหม่โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการกัดเลือก
    ตำแหน่ง ครูผู้สอนชั่วคราวปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา
    ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
    ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2.ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
1.1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.2 ความถนัดในการ ใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
1.3 สามารถปฏิบัติงานในสถานที่และนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 สามารถเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.5 ดูแลนักเรียนหอพัก
1.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
1.1. สอนวิชาภาบาจีน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.2 ความถนัดในการใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
1.3 สามารถปฏิบัติงานในสถานที่และนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 สามารถเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.5 ดูแลนักเรียนหอพัก
1.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
1.1. สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
1.2 ความถนัดในการใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
1.3 สามารถปฏิบัติงานในสถานที่และนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 สามารถเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.5 ดูแลนักเรียนหอพัก
1.6 งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าจ้าง
อัตราเงินเดือนให้เป็น ไปตามวุฒิการศึกษาของทางราชการ และเป็น ไปตามข้อตกลงระหว่าง
ผู้จ้าง/ผู้ว่าจ้าง

5.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1. มีวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ วิชาภาษาจีน ,วิชาสังคมศึกษา
2. มีวุฒิครู
3. มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4 มีจิตอาสา และคุณสมบัติพิเศษอื่นที่น่าสนใจ

6. กำหนดวันรับสมัคร
รับสมัคร วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566โดยโดยผู้สมัครสามารถมากรอกใบสมัครด้วยตนเอง
หรือสมัครออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (ทดลองสอนและนำเสนอตนเองพร้อมกับแฟ้มสะสมงาน)
การยื่นใบสมัคร และเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook เทพศิรินทร์ เชียงใหม่