เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชา สังคมศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สังกัด : โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม

ตำแหน่งที่รับสมัคร :

๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา สังคมศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน : ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

วัน เวลา สถานที่ที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติเฉพาะ เงื่อนไขการรับสมัคร :
๒.๒.๑ มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาหรือคอมพิวเตอร์
๒.๒.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประกาศเพิ่มเติม :

ที่มาของข้อมูล :เพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา จ.สมุทรสงคราม