เรื่องครูครู.com
แปลงไฟล์ PDF

โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา

ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคารเรียนสี่ชั้นโรงเรียนทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๕​ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๓. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
– รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๑ รูป
– สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
– หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
– ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาล ตำบลยางเนิ้ง หรือทาง Facebook: โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกาศ :

ที่มาของข้อมูล : เพจ Facebook โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่